nước do công ty tự sản xuất

 

Các mức sử dụng

Giá

Nước sinh hoạt

10 khối đầu tiên

6,500đ

từ 10 đến 20 khối

7,500đ

từ trên 20 đến 30 khối

8,800đ

trên 30 khối

10,000đ

Nước cho khối HCSN

 

10,800đ

Nước phục vụ sản xuất kinh doanh

 

12,500đ

Nước cho khối dịch vụ

 

13,800đ

Nước do công ty phải mua nguồn cấp sau đó sản xuất

và cung cấp

Nước sinh hoạt

10 khối đầu tiên

6,600đ

từ 10 đến 20 khối

8,600đ

từ trên 20 đến 30 khối

9,800đ

trên 30 khối

10,400đ

Nước cho khối HCSN

 

11,300đ

Nước phục vụ sản xuất kinh doanh

 

13,700đ

Nước cho khối dịch vụ

 

14,500đ