Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW– UpCoM)

Thời gian thực hiện: Từ 8h00 Chủ nhật ngày 22/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường tầng 3 trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương, số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.    

Nội dung họp:

ADVERTISEMENT

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

+ Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt  động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

+ Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/03/2017;

+ Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty;

+ Thông qua quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch lương, thưởng năm 2018;

+ Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.

Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: hdwaco.com.vn từ ngày 12/04/2018

Lượt xem: 524
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Thư viện ảnh